Google Translate

- translate.google.com

Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

1   $ 15,453,873,360.00


Abbreviations and acronyms dictionary

- acronymfinder.net

The Acronym Finder is a searchable database of over 4 million acronyms, abbreviations and meanings. Covers: common acronyms, computers, science, technology, government, telecommunications, and military acronyms. The World's most comprehensive professionally edited abbreviations and acronyms database

Not Applicable   $ 8.95

Abbreviations and acronyms dictionary

- acronymfinder.com

Acronym Finder is the largest and most trusted database of over 4 million acronyms and abbreviations. What does an abbreviation stands for? The answer is here

9,565   $ 923,400.00

Translit.ru - транслитерация - переводчик...

- translit.ru

Бесплатный русский и украинский транслит translit.ru - конвертер и переводчик текста из латиницы в кириллицу и наоборот. Идеальное решение для транслитерации. Выручает при...

5,784   $ 1,527,120.00

Free Translation and Professional Translation Services from SDL

- freetranslation.com

SDL FreeTranslation.com is the world's number one provider of free and professional translation services for text, websites, and documents.

100,742   $ 118,800.00

Language Translation | Translate Free Online

- worldlingo.com

Translation and Localization service in over 141 languages. Professional translation and free online translators.

46,316   $ 179,280.00

Online Dictionary, Language Guide, Foreign Language and Etymology

- allwords.com

allwords.com - english dictionary with multi-lingual search. Search in German, Dutch, French, Italian, Spanish and English. Pronunciation files get rid of those silly symbols than nobody understands. It's free, so try the allwords.com dictionary today!

533,911   $ 1,440.00

The Department of Internal Affairs Te Tari Taiwhenua - dia.govt.nz

- dia.govt.nz

Services provided include passports, citizenship and birth, death and marriage registration, lottery and community grants, charities registration, gambling and censorship regulation, internet safety, antispam, local government, ethnic affairs, support services to the executive, and information and communication...

109,822   $ 62,400.00

Free Translation and Professional Translation Services from SDL

- freetranslations.com

SDL is the world's number 1 provider of free and professional language translation services for websites and documents. Translate from English to Spanish, French, German, Italian, Chinese, Dutch, Portuguese, Russian and Norwegian.

16,390   $ 506,880.00

Language Translation | Translate Free Online

- worldlingo.co.uk

Translation and Localization service in over 141 languages. Professional translation and free online translators.

1,778,677   $ 480.00

Słownik internetowy w 7 językach - Ling.pl

- ling.pl

Słownik internetowy zawierający ponad 3,5 miliona haseł. U nas znajdziesz tłumaczenia języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Darmowy słownik online zaprasza.

45,900   $ 181,440.00

Ascii Table - ASCII character codes and html, octal, hex and...

- asciitable.com

Ascii character table - What is ascii - Complete tables including hex, octal, html, decimal conversions

38,663   $ 215,280.00

Elance | Instant access to freelance professionals, experts, and...

- elanceonline.com

Hire expert programmers, designers, writers, translators, marketers, researchers and admin contractors with tested skills.

16,485   $ 504,000.00

The 14th Annual Independent Games Festival

- igf.com

Tahribat.Com - Software & Internet Security, Yazılım Bilişim Bilgisayar ve İnternet Güvenliği

29,280   $ 283,680.00

Translation Services USA - Translation of Documents and Websites

- translation-services-usa.com

Translation Services USA is a leading translation provider that offers high quality language localization solutions at excellent prices. Located at 545 8th Ave. Suite 1250, New York, NY 10018. We provide free price quotes for document, software and website projects.

164,867   $ 41,400.00

San Francisco Photographer & Freelance Photojournalist Tristan...

- loupiote.com

Hi there! Yes, that's me, and the mud bath was great! My name is Tristan Savatier and I am a freelance photojournalist and photographer. My main interests are photojournalism, industrial photography and environmental photography. Don't hesitate to contact me for serious projects or assignments in the San...

178,878   $ 38,400.00

Translation Experts - Spanish translation French translation German...

- tranexp.com

Language translation software, translate web pages, translation of e-mail, messages, language translator for manuals and books.

186,228   $ 36,600.00

interNOSTRUM

- internostrum.com

interNOSTRUM, un sistema de traducció automàtica castellà-català, que permet traduir arxius, pàgines d'internet, correu electrònic i text planer. interNOSTRUM, un sistema de traducción automática castellano-catalán, que permite traducir archivos, páginas de internet y texto simple. interNOSTRUM, a spanish-catalan...

303,332   $ 16,740.00

Tłumacz, translator, biuro tłumaczeń pwn.pl, słownik angielski,...

- translatica.pl

Tłumaczenia i nauka języków obcych z pwn.pl. Najlepszy translator, tłumacz i słownik polsko-angielski, niemiecki oraz rosyjski, skuteczne kursy językowe, dla wymagających usługi biura tłumaczeń.

66,870   $ 124,560.00

Open Source Ecology

- opensourceecology.org

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû êîìïàíèè 1Ñ:ÂÄÃÁ: âíåäðåíèå ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ 1Ñ, àâòîìàòèçàöèÿ ó÷åòà è óïðàâëåíèÿ íà áàçå 1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå, êîìïëåêñíîå ñîïðîâîæäåíèå ïîëüçîâàòåëåé è ñèñòåì 1Ñ, îáó÷åíèå íà ñåðòèôèöèðîâàííûõ ó÷åáíûõ êóðñàõ 1Ñ, ïîñòðîåíèå IT-èíôðàñòðóêòóðû

133,816   $ 51,000.00