Gawra | Speleoklub Gorzów :

- gawra.org

Gawra Gorz�w | Speleoklub Gawra powsta� w 1974 roku za�o�ony przez grup� ludzi, kt�rzy chcieli eksplorowa� najg��bsze jaskinie �wiata. Przez kolejne lata klub rozszerzy� swoj� dzia�alno�� i dzi� skupia kilkadziesi�t os�b zajmuj�cych si� w profesjonalny spos�b wspinaczk�, alpinizmem i speleologi�

  20,357,229   $ 8.95