MySQL

- mysql.com

  1,697   $ 5,205,600.00


MySQL :: Developer Zone

- mysql.org

  910   $ 9,707,040.00

Planet MySQL

- planetmysql.org

  Not Applicable   $ 8.95