โรงเรียนวชิรวิทย์ Wachirawit School

- wachirawit.ac.th

โรงเรียนวชิรวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปณิธานของโรงเรียนคือ วินัยดี วิชาเก่ง มีความสุข

4,734,387   $ 240.00