نرم افزار help desk مقياس

- meghyasit.com

نرم افزار help desk مقياس نرم افزاري براي سازماندهي فعاليت هاي IT يک سازمان و درخواست هاي پشتيباني کاربران و دارايي هاي موجود است .

  Not Applicable   $ 0.00