شریفکسـ|خانه

- sharifex.com

شریفکس پایگاه تخصصی مهارت-محور دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در این پایگاه دانشجویان متناسب با مهارت های خود برای ارائه خدمات و یا انجام پروژه اعلام آمادگی می کنند

  Not Applicable   $ 0.00