پیشانی؛ گاه‌نوشته‌های فرهنگی حامد صفایی‌پور

- pishani.ir

خواندن و نوشتن را دوست دارم. هم‌پیشانی‌هایم را دوست دارم. فکر می کنم باید درباره داشته‌ها و نداشته‌هایمان با هم حرف بزنیم.

  Not Applicable   $ 8.95