صفحه اصلی

- sanginsazeh.com

شرکت سنگین سازه بستر مناسبی جهت توليد انواع مصنوعات فلزی اعم از سبك و سنگين همچون اسکلت های پيچ و مهره ای پيش ساخته و يا جوشی برجهای مسکونی و تجاری با هر تعداد طبقه و پيچيدگی...

  5,748,549   $ 240.00