پورتال سازمان اقتصادی رضوی

- reorazavi.net

سازمان اقتصادی رضوی

  Not Applicable   $ 8.95


nobahar textile - کارخانه تولید پارچه نوبهار

- nobahartextile.org

تولید پارچه نوبهار کارخانه تولید پارچه نوبهار-کارخانه نوبهار در سال هزار و سیصد و بیست تاسیس شد. این کارخانه در زمینه بافندگی و تکمیل ودوخت تولیدات فعالیت می نماید و مجهز به...

  Not Applicable   $ 8.95

nobahar textile - کارخانه تولید پارچه نوبهار

- nobahar-textile.org

تولید پارچه نوبهار کارخانه تولید پارچه نوبهار-کارخانه نوبهار در سال هزار و سیصد و بیست تاسیس شد. این کارخانه در زمینه بافندگی و تکمیل ودوخت تولیدات فعالیت می نماید و مجهز به...

  Not Applicable   $ 8.95