الکترونیک

- electron-ic.com

هدف اصلی این سایت ارائه مقالات مختلف در زمینه الکترونیک و ادوات و دستگاههای الکترونیکی ساده و پیشرفته است. در این زمینه از منابع معتبر استفاده میشود و همچنین تجارب شخصی مدیریت وب سایت نیز در آنها لحاظ خواهد شد.

  4,911,998   $ 240.00